Download
Send

Robotník hutnej druhovýroby / Press operator

Manufacturing

40033

Slovakia, Nitra, Levice

Remote Position: 

No

February 21st, 2022

Internship: 

No

Zabezpečovať, čo najefektívnejší chod výroby, dodržiavať pracovné postupy a všetky relevantné normy.

Držiteľ pozície zaistí organizáciu práce na lisovacej linke.

 1. Zodpovednosť za dodržiavanie pracovných postupov, technologických predpisov, kontrolných plánov, výrobných príkazov a noriem pracoviska.
 2. Zodpovednosť za kvalitu a výsledky vlastnej práce.
 3. Zodpovednosť za poriadok na svojom pracovisku a v jeho okolí.
 4. Zodpovednosť za pravidelnú údržbu zariadení v rámci svojej profesie. Ďalej zodpovedá za pravidelnú konfirmáciu zverených meradiel.
 5. Zodpovednosť za správne triedenie a značenie odpadov.
 6. Zodpovednosť za vyplňovanie požadovanej dokumentácie. Presná evidencia odvedenej výroby, vypisuje evidenčný list lisovania.
 7. Oblsuhuje lis pre prietlačné lisovanie polotovarov z hliníkových zliatin, obsluhuje výťahové vozíky, chladiace komponenty a ohrievaciu pec na čapy vrátne teplých nožníc.
 8. Uskutočňuje rozmerovú kontrolu výliskov a zodpovedá za ich celkovú kvalitu.
 9. Zaisťuje drobné opravy na strojnom zariadení.
 10. Riadi a organizuje všetky práce na lise v neprítomnosti striedača.
 11. Zabezpečuje vizuálnu kontrolu povrchu výrobkov, rozmerovú kontrolu výrobkov, spoluprácu s lisiarom pri riešení problémov, rozhodovanie o lisovaní alebo o ukončení lisovania výrobku, starostlivosť o meradlá na pracovisku, prípravu vzoriek pre kvalitu, vedenie evidencie a záznamov a zabezpečuje súlad kvality výrobkov s požiadavkami zákazníka.
 12. Dodržiavanie koncernových pravidiel EHS a zákonných požiadaviek na bezpečnsoť a životné prostredie.
 13. Dodržiavanie všetkých požiadaviek integrovaného systému riadenia.

Okrem vyššie menovaných povinností je zamestnanec povinný plniť ďalšie úlohy uložené priamym nadriadeným v rámci poslania odboru, v súlade s pracovným zameraním pracovného miesta.